Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เลขาธิการ กช. ตั้งเป้า ปี 63 เป็น “ปีทองของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย”

เลขาธิการ กช. ตั้งเป้า ปี 63 เป็น “ปีทองของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย”

Advertisement

รร.เอกชน
รร.เอกชน

 

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ กช. ตั้งเป้า ปี 63 เป็น “ปีทองของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย”

Advertisement

Advertisement

วนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมกับเปิดงานวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย สช. ต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย
รวมถึงมอบรางวัล “ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ให้สามารถพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

โดยมี นายวันไซ นอระแสง ทูตการศึกษาและวัฒนธรรม สปป.ลาว นายปัญญาสิทธิ์ ธรรมวงศา เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชฑูต สปป.ลาว นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นางสาวเมชวิน พุ่มมาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ สช. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากสถานศึกษาเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 200 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล กล่าวในช่วงหนึ่งของการบรรยายว่า เพื่อเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สช. จะเร่งดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในประเทศไทย ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้

รวมถึงจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างมูลค่าให้กับชีวิตของประชากรในประเทศได้

โดยตั้งเป้าหมายว่า ปี 2563 นี้ จะเป็นปีทองของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย และขอให้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนนอกระบบร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชนนอกระบบ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

19 มกราคม 2563

ที่มาข่าวจาก อีทีวีแม็ค