“เลขา กพฐ.” ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่มียุบเขตพื้นที่ฯ

603
“เลขา กพฐ.” ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่มียุบเขตพื้นที่ฯ
“เลขา กพฐ.” ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่มียุบเขตพื้นที่ฯ

“เลขา กพฐ.” ยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่มียุบเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 18 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ถึงแม้จะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ทำให้หลายโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ แต่เราต้องเดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สพฐ. มีความห่วงใย นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางไกล

ส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ที่มิใช่สถานศึกษา ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า ในประเด็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาตินั้น ขอเรียนว่าประเด็นการยุบเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นขอให้เขตพื้นที่การศึกษาทำงานด้วยความสบายใจ และเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงมีเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ และสถานศึกษายังคงมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผู้บริหารและครูก็ยังคงมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จากAt_HeaR