“เลขา กพฐ.” ย้ำ รร.จัดการเรียนลดภาระไม่จำเป็นผู้ปกครอง

1450
“เลขา กพฐ.” ย้ำ รร.จัดการเรียนลดภาระไม่จำเป็นผู้ปกครอง
“เลขา กพฐ.” ย้ำ รร.จัดการเรียนลดภาระไม่จำเป็นผู้ปกครอง

“เลขา กพฐ.” ย้ำ รร.จัดการเรียนลดภาระไม่จำเป็นผู้ปกครอง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On –site) ได้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (On–air) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On–demand) การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On–hand) และการจัดการเรียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ

พร้อมกันนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือราชการและการประชุมชี้แจงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้เหมาะสมกับนักเรียน

โดยพิจารณาจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับครูและนักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระที่เกินความจำเป็น หรือก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล ที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งได้ทราบและรับไปดำเนินการปฏิบัติแล้ว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล“เลขา กพฐ.” ย้ำ รร.จัดการเรียนลดภาระไม่จำเป็นผู้ปกครอง จาก At_HeaR