Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เลิกครู5ปี!! บอร์ดคุรุสภาฟื้นหลักสูตรครู 4 ปี ต้องสอบใบวิชาชีพแทนได้อัตโนมัติ เริ่มปี 61

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท. )เสนอให้กลับไปผลิตครูในหลักสูตร 4 ปี โดยจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องสำคัญ ๆ ให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็น การปรับมาตรฐานการผลิตครู ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการอยู่ รวถึงจะต้องดำเนินการปรับมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) และสุดท้ายคือการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน จากหลักสูตรครู 5 ปี กลับไปหลักสูตรครู 4 ปีเหมือนเดิม

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งมีนายไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน ไปจัดทำข้อเสนอการผลิตครูทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 11 มาตรฐาน มาเป็นมาตรฐานที่อิงสมรรถนะมากขึ้น ส่วนที่สองคือ การปรับวิธีการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากเดิมผู้ที่เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยอัตโนมัติมาเป็น การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯแทน และที่สำคัญคือ การปรับหลักสูตรจากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปี แต่จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน รวมถึงจะต้องดูแลไม่ให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรครู5 ปีเสียสิทธิ์ ทั้งนี้ผมได้ขอให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งดำเนินการจัดทำข้อเสนอดังกล่าว และเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันทีปีการศึกษา2561 “รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าว

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like