ด่วนที่สุด เลื่อนสอบรองผอ.โรงเรียน ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ อย่างไม่มีกำหนด

2604
เลื่อสอบรองผอ.รร.
เลื่อสอบรองผอ.รร.

ด่วนที่สุด

เรื่อง การเลื่อนการสรรหาข้าราการครูและบุคลากรทางถารศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๐ต๔ผ/๓๓๘ด ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ด่วนที่สุด ที ศ ๐b๖.b/๗๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เรื่องการขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

เข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุดดลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐาน นั้น

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ (COVID-19)  มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทมากขึ้น ซึ่งมติศณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒สั๖๓ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVD-19) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการสอบซึ่งได้กำหนดวันและเวลาไว้แล้วนั้น มีหลายจังหวัดมีผู้สมัครคัดเลือกจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ จึงเห็นควรเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้ฐานปี พศ ๖๓ และการคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ในส่วนของการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จะมีหนังสื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลื่อนสอบรอง ผอ.
เลื่อนสอบรอง ผอ.

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก อีทีวีแม็ค