เลื่อนเปิดเทอม : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดภาคเรียน 1 / 2564 เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย. โรงเรียนไหนพร้อมเปิดก่อนได้
เลื่อนเปิดเทอม : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดภาคเรียน 1 / 2564 เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย. โรงเรียนไหนพร้อมเปิดก่อนได้

เลื่อนเปิดเทอม : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดภาคเรียน 1 / 2564 เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย. โรงเรียนไหนพร้อมเปิดก่อนได้

เลื่อนเปิดเทอม : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดภาคเรียน 1 / 2564 เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย. โรงเรียนไหนพร้อมเปิดก่อนได้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะ มีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค) เห็นชอบการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จึงประกาศกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนวันที่กำหนดตามข้อ ๑ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการ ดังนี้
(๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ตีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอน
เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น
(๒) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง ๕ รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบU Thai Stop Covid + (TSC +) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ