Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เล็งชง ก.ค.ศ. แก้เกณฑ์ PA สกัดครูผิด “วินัย-อาญา”ขอวิทยฐานะ

Advertisement

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
ได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.
ค.ศ.)วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ Performance Agreement (PA)
ซึ่งยังมีรายละเอียดที่ยังไม่ลงตัว ตนจึงให้ขออ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ
จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม แต่โดยหลักการยังคงเดิม คือ
ลดภาระครูให้ไม่ต้องทำเอกสารจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา
ใช้วิธีรวบรวมผลงานและทำรายงานเพียงปีละ 2-3 หน้า
เพื่อไม่รบกวนเวลาครูในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน
ไม่ทิ้งเด็ก และยังทำให้ครูสามารถวางแผนการสอนและทำงานได้ตลอดทั้งปี
สำหรับรายละเอียดที่ให้อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ
กลับไปดูเพิ่มเติมและต้องกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้น
คือคุณสมบัติของครูที่จะขอมีวิทยฐานะ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณความเป็นครู รวมถึงจะต้องไม่ถูกลงโทษทางแผ่นดิน
ไม่ถูกลงโทษทางจรรยาบรรณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
และต้องไม่ถูกลงโทษจากต้นสังกัด

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“ที่ผ่านมาแม้จะมีการกำหนดคุณสมบัติของครูที่ขอวิทยฐานะ
แต่ไม่มีความชัดเจน จึงขอให้อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ไปดูรายละเอียดให้ครอบคลุม
โดยเน้นส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นครูและลดปัญหาเรื่องคุณภาพครูด้วย
ส่วนการประเมินอื่น ๆ ในรายละเอียดจะเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เข้ามาช่วยพัฒนาหลักเกณฑ์ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
โดยคาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) พิจารณาได้ในเดือนมกราคม 2559” ปลัดศธ.กล่าว

Advertisement

ทื่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like