วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

Advertisement

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : เวียนเทียนออนไลน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1565 วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ
พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
วันดังกล่าวนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง(ศีล) การทำกุศลให้ถึงพร้อม(ทาน) และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์(ภาวนา, ปัญญา) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นด้วย

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 ได้ที่นี่

เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

Advertisement

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2565 ได้ที่นี่

“วันมาฆบูชา”
มาฆปุรณมี “วันมาฆบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”ซึ่งในวันนี้มีเหตุการณ์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ

1. เป็นวันที่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. พระสงฆ์โดยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือ ผู้ได้อภิญญา 3
4. วันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมามะ (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3)
“วันมาฆบูชา” ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน จะประกอบพิธีต่างๆ เช่น การทําบุญ ตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารําลึกถึงพระรัตนตรัยในเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวและเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

ขอบคุณเนื้อหาจาก กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา

Advertisement

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments