เว็บเช็คสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็บ eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย

706

เว็บเช็คสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็บ eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย

เว็บเช็คสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็บ eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย

เว็ปเช็คสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็ป eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย
เว็บเช็ค สิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็บ eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย

เว็บ เช็คสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท ผ่านเว็บ eservices.nhso.go.th สปสช. สิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาล ของคนไทย บัตรทอง ถือเป็นสิทธิพื้นฐาน ในการรักษาพยาบาลของคนไทย เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษา จากสถานพยาบาลของภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล โดยปัจจุบัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ขยายและยกระดับบัตรทอง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น หากเจ็บป่วยสามารถไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นสิทธิไว้ เป็นต้น

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท คลิกที่นี่

ปัจจุบันในประเทศไทย มีสิทธิเพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จากภาครัฐ อยู่ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันดีว่า สิทธิบัตรทอง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง เป็นสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า คนทำงานรับจ้าง ที่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคม จากการทำงานเช่นเดียวกับ แรงงานในระบบที่มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ เพื่อใช้สิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ (ตรวจสอบสิทธิได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ www.nhso.go.th)

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง สิทธิบัตรทอง บัตร30บาท คลิกที่นี่

บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. การตรวจวินิจฉัยโรค
3. การตรวจและรับฝากครรภ์
4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์
5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
6. การทำคลอด
7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ
8. การบริบาลทารกแรกเกิด
9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

ขอบคุณเนื้อหาจาก สปสช.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ล่าสุด วันนี้ 23 กันยายน 2565 https://www.welfare.mof.go.th ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน บัตรคนจน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565