เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ของผู้ปกครอง

818

เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีน
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีน

เสมาโพล “โพลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ “ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง” ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 26,793 หน่วยตัวอย่าง พบผู้ปกครองส่วนใหญ่ 58.6% ต้องการให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีน ไม่ต้องการ 22.63% และ 18.8% ยังไม่ตัดสินใจ มีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนมากที่สุด ส่วนใหญ่ 60.8% ต้องการให้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน

เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง
เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนและหวังให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติสุขได้โดยเร็วที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการ โดย “เสมาโพล” จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานวัยเรียนในช่วงอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีเพื่อให้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย/มาตรการ แนวทางการติดตามประเมินผล และการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และทำให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สุดสำหรับนักเรียน

การสำรวจครั้งนี้ สอบถามประชาชนที่มีบุตรหลานวัยเรียนในช่วงอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 26,793 หน่วยตัวอย่าง โดยอาศัยแผนการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อประเด็น เรื่อง “การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี” พบว่า

เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง
เสมาโพล เปิดเผยสรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปีของผู้ปกครอง
  1. ความต้องการให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีน : ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 ระบุว่า ต้องการให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีน รองลงมา ร้อยละ 22.6 ระบุว่า ไม่ต้องการให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีน และร้อยละ 18.8 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
  2. สิ่งที่เป็นห่วงหรือกังวลที่สุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับบุตรหลาน : ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ65.1 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน รองลงมา ร้อยละ 17.5 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ กรณีนักเรียนมีอาการผิดปกติ ร้อยละ 7.0 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน ร้อยละ 4.9 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมด้านร่างกายของบุตรหลานก่อนฉีดวัคซีน/บุตรหลานมีสุขภาพไม่แข็งแรง ร้อยละ 0.3 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ส่วนผู้ปกครองร้อยละ 5.2 ระบุว่า ไม่มีข้อกังวล
  3. ความต้องการด้านสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 : ผู้ปกครองที่มีความต้องการให้บุตรหลานฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.8 ระบุว่า ต้องการให้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน รองลงมา ร้อยละ 29.1 ระบุว่า ต้องการให้ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล และร้อยละ 10.1 ระบุว่า ต้องการให้ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการหรือหน่วยบริการ
  4. ความต้องการด้านวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 : ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.8 ระบุว่า ต้องการให้ใช้วิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในนักเรียนด้วยการตรวจน้ำลาย รองลงมา ร้อยละ 23.9 ระบุว่า ต้องการให้ใช้วิธีการแยงจมูก (Swab) ร้อยละ 2.2 ระบุว่า ต้องการให้ใช้วิธีการตรวจเลือด และร้อยละ 2.1 ระบุว่า ไม่ต้องการให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19
  5. ความเชื่อมั่นต่อนโยบายฉีดวัคซีน ให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี เพื่อให้สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ : ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.7 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าการฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี จะทำให้บุตรหลานสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติรองลงมา ร้อยละ 34.0 ระบุว่า เชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนจะทำให้บุตรหลานสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติส่วนร้อยละ 20.3 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนจะทำให้บุตรหลานสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 77.2 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตภาคกลาง ร้อยละ 8.5 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตภาคเหนือ ร้อยละ 7.5 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตภาคใต้ ร้อยละ 2.8 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 2.2เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตภาคตะวันออก และร้อยละ 1.8 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างร้อยละ 31.4 ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.9 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 15.4 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ขับรถรับจ้าง/กรรมกร ร้อยละ 8.6 ประกอบอาชีพเกษตรกร และร้อยละ 7.1 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน

ตัวอย่างร้อยละ 68.0 เป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 1 คน ร้อยละ 27.6มีบุตรหลานในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 2 คน ร้อยละ 3.3 มีบุตรหลานในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 3 คน และร้อยละ 1.1 มีบุตรหลานในความดูแลรับผิดชอบ จำนวนมากกว่า 3 คน ขึ้นไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ360องศา 

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา รับสมัครคุณครูเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) และวิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) จำนวน 3 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/