เอกสารการประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1/2564

1453
เอกสารการประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1/2564
เอกสารการประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1/2564

เอกสารการประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1/2564

แจ้งโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวล1 ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Obec Channel
ที่

เพิ่มเพื่อน

๑.OBEC Channel : www.obectv.tv

๒. Facebook : OBEC Channel

๓. You Tube : OBEC TV นั้น

ขอแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายตามช่องทางตังกล่าวข้างต้น ณ สถานศึกษาที่ตนสังกัด โดยพร้อมเพรียงกันและให้ดำเนินการดังนี้

๑. สรุปรายงานการประชุมตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้
๒. รายงานผลการประชุมที่
๓. ให้ดำเนินการรายงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมให้ปฏิบัติการตามมาตรการความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลเอกสารการประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1/2564 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน