เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

4647

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสาระดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามว่า เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ มีรายการดังนี้ครับ

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 ข้าราชการ

1.1  แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญฯ  (แบบ 5300)

1.2  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ

1.3  แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด  บำเหน็จบำนาญปกติ

(แบบ สรจ.1)

1.4  หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ  (แบบ สรจ.3)

1.5  สมุด/แฟ้มประวัติ  (ก.พ.7)  ยื่นเรื่องขอที่สำนักบริหารงานบุคคล

1.6  บัตรจ่ายเงินเดือน (บัตรสีฟ้า) ยื่นเรื่องขอที่สำนักบริหารการคลัง

1.7  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

1.8  สำเนาทะเบียนบ้าน

1.9  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

1.10 แบบ กบข. รง 008/1/2555  (กรณีเป็นสมาชิก กบข.)

 1. ลูกจ้างประจำ

2.1  แบบขอรับบำเหน็จ บำเหน็จรายเดือน  (แบบ 5313)

2.2  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ

2.3  สมุด/แฟ้มประวัติ  (ก.พ.7)  ยื่นเรื่องขอที่สำนักบริหารงานบุคคล

2.4  บัตรจ่ายค่าจ้าง (บัตรสีขาว)  ยื่นเรื่องขอที่สำนักบริหารการคลัง

2.5  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

2.7  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.8  แบบ กสจ. 004/1  (กรณีเป็นสมาชิก กสจ.)

เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เอกสารหลักฐาน ขอรับบําเหน็จบํานาญ เอกสารที่ใช้ หลักฐานการขอรับบำนาญ
เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เอกสารหลักฐาน ขอรับบําเหน็จบํานาญ เอกสารที่ใช้ หลักฐานการขอรับบำนาญ

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำนาญ  และบำเหน็จลูกจ้างเพิ่ม

 ข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ  

 1. แบบขอรับเงินเพิ่มบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ

หรือลูกจ้าง (แบบ 5316)

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 4. สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนค่าจ้าง  ณ  วันที่ 1 เมษายน 25…… หรือ วันที่ 30 กันยายน 25……  แล้วแต่กรณี

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

           1.1  แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย  (แบบ 5309)

1.2  แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จตกทอด (แบบ ตท.1)

1.3  รายงานสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอดฯ

เอกสารของผู้ถึงแก่กรรม

1.4  สำเนาใบมรณะบัตร

1.5  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการบำนาญ

1.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารของทายาทผู้รับบำเหน็จตกทอด (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร)

1.7  สำเนาบัตรประชาชน

1.8  สำเนาทะเบียนบ้าน

1.9  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

1.10  สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

1.11  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1.12  กรณีไม่สามารถหาเอกสารใบมรณะบัตรของบิดา-มารดาของผู้ถึงแก่กรรมได้ ให้ใช้หนังสือรับรองแทน  โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองมาด้วย

เอกสารหลักฐานการยื่นขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

 ข้าราชการบำนาญ       

 1. แบบขอรับเงินเพิ่มบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ

หรือลูกจ้าง (แบบ 5316)

 1. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3) สำหรับส่วนราชการ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์