เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

3219

เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.
เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศ

เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.
เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

เอกสารต่างๆ ของ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ. สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดังนี้

  1. แบบ นร.01
  2. แบบ นร.05 – 08
  3. แบบ ก.001 – ก.002
  4. นร.08 ฉบับโรงเรียน
  5. แบบฟอร์มการติดตาม
  6. คู่มือคัดกรองระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
  7. คู่มือใช้งานระบบ เมนูเงินอุดหนุน COVID-19
  8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับโรงเรียน Covid19

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแล กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงาน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจน อันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ ซึ่งหากแก้ไม่ได้ ปัญหานี้จะส่งทอดวนเวียนไปข้ามชั่วคน จากพ่อแม่ ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ เพราะมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรือได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพต่างกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และทำให้เกิด ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น การสนับสนุน การพัฒนาขีดความสามารถ ของครูและโรงเรียน ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนการสอน จะตอบโจทย์ความแตกต่าง หรือข้อจำกัดของเด็กและเยาวชน อันเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา ในประเทศไทยได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/