เอกสารวิชาการ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่..

3279

เอกสารวิชาการ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี่..

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีเอกสารวิชาการดีๆมาแนะนำให้กับคุณครูทุกท่านครับ   ซึ่งก็คือ เอกสารวิชาการ
“แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   
ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษากันได้เลยครับ…
ติดตามข่าวสาร/ เอกสารวิชาการ/สื่อการสอนที่น่าสนใจได้ที่  ครูอัพเดตดอทคอม

 

เอกสารวิชาการ "แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารวิชาการ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-206-8

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเล่มประกอบด้วย
สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจง
ส่วนที่ ๑ เกริ่นนำความคิด
ส่วนที่ ๒ กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)

๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)
๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind)
๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)
๖. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
๗. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher – Order Thinking Skills and Innovation)
๘. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media,Information and Digital Literacy : MIDL)
๙. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
๑๐. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)

ส่วนที่ ๓ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๒ แนวทางการนำกรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน
แนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๓ : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
แนวทางที่ ๔ : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำวัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มเอกสารได้ คลิกที่นี่…

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ