วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเอกสารหลักฐาน ที่ใช้แสดง ในการ ประกอบวิชาชีพครู ที่ คุรุสภา ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน

เอกสารหลักฐาน ที่ใช้แสดง ในการ ประกอบวิชาชีพครู ที่ คุรุสภา ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน

Advertisement

เอกสารหลักฐาน ที่ใช้แสดง ในการ ประกอบวิชาชีพครู ที่ คุรุสภา ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน

 

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 นั้น เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสอบก็คือ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” เป็นหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ดังนี้

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  คือ หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และมีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 5 ปี

2.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน คือ หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษา และใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมายื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ 2 ปี

3. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุุญาต โดยให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้ยื่นคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป หนังสืออนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

Advertisement

ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรที่จะศึกษารายละเอียดในการประกาศรับสมัครอย่างรอบคอบว่าเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสมัครให้เป็นไปตามที่หน่วยรับสมัครกำหนด ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KSP e-Service (ระบบ KSP Self-Service กรณียื่นเป็นรายบุคคล และ KSP School กรณียื่นผ่านสถานศึกษา) ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เท่านั้น และจะเริ่มออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ ภายใน 7 – 15 วันทำการ และจะใช้เวลาดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 30 วันทำการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง

          สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service ที่ http://selfservice.ksp.or.th โดยเลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต แล้วเลือก “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” แล้วเลือกไอคอนพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถติดต่อผ่านทาง Call center  0 2304 9899 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมาชิกสังกัด

Advertisement

คลิกที่นี่!! ตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เอกสารหลักฐาน ที่ใช้แสดง ในการ ประกอบวิชาชีพครู ที่ คุรุสภา ออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน จากคุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments