เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เช็กที่นี่!!

6293

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เช็กที่นี่!!

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีสาระความรู้มาฝากเช่นเคย สำหรับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 มาฝากครับ โดยข้อมูลชุดนี้อ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2562 ครับ

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เช็กที่นี่!!
เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2562 เช็กที่นี่!!

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2562 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น เรามาตรวจสอบไปพร้อมกันเลยครับ

โปรดอ่าน!! เอกสารที่แสดงในการสมัครคัดเลือกรายการที่ 2 – 9 ให้มีฉบับจริงแสดง และฉบับสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารรายการที่ 12 – 15 ให้ ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง และสําเนาเอกสารทุกรายการ ต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ ในวันสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด  โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครคัดเลือก ลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบตามหลักสูตรและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปิดรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

6. บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

7. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด

9. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ สถานพยาบาลของเอกชน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

10. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 5 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป

11. หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง (ตามแบบที่แนบท้าย ประกาศ) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

12. ตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งรับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

13. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ตามแบบที่กําหนด พร้อมสําเนาคําสั่งหรือ สําเนาสัญญาจ้าง ที่แสดงว่ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าสามปี เท่านั้น นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด

14. กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) ประกอบคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง จํานวน 1 ชุด

15 แบบประเมินประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติ และผลงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด แนบท้ายประกาศนี้ จํานวน 3 เล่ม

16. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้นําฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ ยื่นพร้อมใบสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานที่นํามายื่น สมัครและต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน ใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และหากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครคัดเลือกรายงาน ข้อมูลในเอกสารการสมัครโดยเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินให้คะแนน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

** อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2562 ให้ถูกต้องและครบถ้วนครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  2562 ครบทุกจังหวัด คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >> กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >> การเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >> คู่มือการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2562