เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

2459

เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)
เอกสารแนบ ในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17+วPA ว21+วPA จะต้องใช้อะไรประกอบบ้าง พร้อมไฟล์ doc ได้ที่นี่

เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)
เอกสารแนบ ในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

คําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA (กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงปม พ.ศ. 2566 และ 2567)
การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีจะนําผลงานตามเกณฑ์เดิม มารวมกับผล PA จะอยู่ในข้อ 9 ของแบบยื่นคําขอฯ ที่อยู่ในระบบ ดังนี้

ตําแหน่งครู (ว 9/2564)

ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.1.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.1.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.2.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.2.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

โดยในระบบ DPA จะให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอผู้บริหาร สถานศึกษา ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้เสนอ เอกสารแนบคําขอที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง

ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (ว 10-11/2564)
ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แนบเอกสารเหมือนกันคือ นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ว 17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งในระบบ DPA ได้กําหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง

แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1).pdf
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.2).pdf
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.2.2).pdf
แนบคำขอบริหารสถานศึกษา.pdf
แนบคำขอศึกษานิเทศก์.pdf
คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ dpa.pdf

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การบันทึกข้อมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้