เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

657

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงานของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารแนวทางอ้างอิง ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต และสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เผยแพร่เอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางเว็บไซด์สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info และเว็บไซด์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://www.obec.go.th ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือแจ้ง สพท.

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2562

ที่มา : สพฐ.