แก้ระเบียบสกสค.โละที่ปรึกษายกแผง

610

วานนี้ (20 พ.ค.) นายพินิจ ศักดิ์สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สกสค.เมื่อเร็วๆ
นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสำนักงาน สกสค.ว่าด้วยที่ปรึกษา
พ.ศ.2557 และ ให้ร่างระเบียบใหม่
โดยปรับแก้สาระสำคัญจากเดิมที่ให้เลขาธิการ
สกสค.มีอำนาจลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 3 ประเภท คือ ที่ปรึกษาเลขาธิการ
สกสค.ไม่เกิน 8 คน ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.ไม่เกิน10 คน
และที่ปรึกษางานที่จำเป็นอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมถึงให้มีอำนาจแต่ง
ตั้งที่ปรึกษา เลขาธิการ สกสค.คนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ปรึกษา
มาเป็นให้มีที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค.ได้ไม่เกิน 3 คน
และการแต่งตั้งที่ปรึกษาจะต้องได้รับความเห็นจากบอร์ด สกสค.ด้วย ทั้งนี้
เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาใหม่แล้ว
จะมีผลให้ยกเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาเดิมทั้งหมด และ ตนได้เสนอต่อ บอร์ดสกสค.
เพื่อขอแต่งตั้งนายทองอยู่ แก้วไทรฮะ และ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
ข้าราชการบำนาญ ศธ.มาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการ
สกสค.เพื่อให้ช่วยดูเรื่องของกฎหมาย
รวมถึงช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินการกองทุนต่างๆ ซึ่งบอร์ด
สกสค.ก็เห็นชอบตามที่เสนอและตนก็ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.เป็นต้นไป

“ ในระเบียบใหม่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการ
สกสค.ต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่จะให้ใครมาเป็นก็ได้
ส่วนเหตุผลที่ต้องมีการยกเลิกระเบียบฯว่าที่ปรึกษาฉบับเดิมแล้วร่างระเบียบ
ใหม่นั้น ก็เพื่อความประหยัด รัดกุม
และรอบคอบเป็นหลักรวมถึงเพื่อความคล่องตัวในการทำงานด้วย” นายพินิจศักดิ์
กล่าวและว่า นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้ลงนามในหนังสือถึง นายสมศักดิ์
ตาไชย เลขาธิการ
สกสค.เพื่อเชิญมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการพบ
ทรัพย์สินในตู้เซฟของผู้บริหาร สกสค.ที่บริษัทเอกชนนำมาค้ำประกันเงินที่
สกสค.นำไปร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี วงเงิน 2,100ล้านบาทแล้ว ส่วนจะเป็นเมื่อไรนั้นไม่สามารถบอกได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งที่ปรึกษา สกสค.เดิมมีอยู่ประมาณ 20 กว่าคน
ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีเงินเดือนประจำ อาทิ ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา
สกสค.ได้รับเงินเดือน105,000 บาท ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ
สกสค.เดือนละ 55,000 บาท และที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.45,000 บาท“