“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมหารือสถาบันการเงินหลายแห่ง กลางเดือน ม.ค.นี้

1135

“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมหารือสถาบันการเงินหลายแห่ง กลางเดือน ม.ค.นี้

“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมหารือสถาบันการเงินหลายแห่ง กลางเดือน ม.ค.นี้
“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมหารือสถาบันการเงินหลายแห่ง กลางเดือน ม.ค.นี้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สุทธิชัย จรูญเนตร” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ผ่านระบบ Zoom

โดยมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู รอบที่ 1 จำนวน 20 สหกรณ์ และรอบที่ 2 จำนวน 12 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 32 สหกรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือน เพื่อชำระหนี้สินเชื่อสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ระบบการตัดเงินเดือน ณ ส่วนราชการที่เป็นหน่วยหักเงิน ณ ที่จ่ายนำไปใช้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิชย์ ในวันที่ 10, 11 และ 13 มกราคม 2565 เพื่อหารือการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงิน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ออมสินพร้อมสางหนี้ครู

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/