แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

737

แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จํานวน 38 อัตรา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาที่ประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 จํานวน 30 เขต และหนังสือที่อ้างถึง 2 แจ้งคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับ การบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 2 มีความคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าว มีความถูกต้อง จึงขอส่งบัญชีรายละเอียด กําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และบัญชีรายชื่อนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไข รายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32
แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิต ทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

หนังสือแจ้ง ศธจ.

หนังสือแจ้ง สพท. 30 เขต

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ. สถานศึกษา สังกัด สพฐ.