แจกพันธุ์ไม้กล้าไม้ ฟรี! โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” เตรียมรับ มิ.ย.63 นี้

7387
แจกพันธุ์ไม้กล้าไม้ ฟรี! โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” เตรียมรับ มิ.ย.63 นี้
แจกพันธุ์ไม้กล้าไม้ ฟรี! โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” เตรียมรับ มิ.ย.63 นี้

แจกพันธุ์ไม้กล้าไม้ ฟรี! โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” เตรียมรับ มิ.ย.63 นี้

ท่านใดที่มีความสนใจปลูกต้นไม้และต้องการพันธุ์พืชที่คุณภาพและที่สำคัญ ฟรี!….วันนี้ ทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับ กล้าไม้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” โดยทางส่วนเพาะชำกล้าไม้ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลิตและแจกจ่ายกล้าไม้คุณภาพแก่ชุมชน ดังนั้นผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้ารับกล้าไม้ฟรีได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน ในการขอรับกล้าไม้

1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน  สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

การพิจารณา

1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย
กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ: หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่  50 – 1,000 กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า  ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้  ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

หลักฐานการขอรับกล้าไม้ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด หลักฐานและระเบียบ การขอรับกล้าไม้  (ฉบับเต็ม) ที่นี่

สถานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

สถานที่และเบอร์ติดต่อ หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ จังหวัดต่างๆ
ดาวน์โหลด รายละเอียดหน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ ที่นี่
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 5569

อ้างอิง : ซีพีไอ ไฮบริด  http://new.forest.go.th/nursery/