แจกลิงค์ อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเอง จาก สทศ. สามารถนับชั่วโมง การพัฒนาตนเอง ว21 ได้

4290
แจกลิงค์อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองจาก สทศ. สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ว21 ได้
แจกลิงค์อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองจาก สทศ. สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ว21 ได้

แจกลิงค์อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองจาก สทศ. สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ว21 ได้

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำลิงค์อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาตนเองจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาให้คุณครูที่สนใจพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตาม ว21 ได้

แจกลิงค์อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองจาก สทศ. สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ว21 ได้
แจกลิงค์อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองจาก สทศ. สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ว21 ได้

หลักสูตร 62121 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

หลักสูตร 62121 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
หลักสูตร 62121 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดยระบบเปิดให้ดาวน์โหลดวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย

2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนในแต่หน่วยให้ครบ 100%

2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60%

3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 ที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน

4.  กรณีผู้ที่จะได้รับใบวุฒิบัตร เฉพาะผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมครบทั้ง 6 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรที่ทาง กคศ. กำหนด
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซักถามโทร. 02-288-5789 – 91

5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อhttps://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf

คุณครูสามารถเข้าไปสมัครอบรมได้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้เลยครับ https://ebet.obec.go.th/index.php

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน