Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.)

Advertisement

แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครุูสังกัด สพฐ.)

เพิ่มเพื่อน

คำชี้แจง : ให้ข้าราชการครูกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรหัสผ่านใหม่การเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ในกรณีที่ข้าราชการครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบ
ซึ่งอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. จำรหัสผ่านเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ไม่ได้
2. จำ E-mail ตนเองไม่ได้
3. จำ รหัสผ่าน E-mail ตนเองไม่ได้
โดยกรอกคำร้องขอเพื่อรับรหัสผ่าน ที่ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3

Advertisement

Advertisement

หมายเหตุ :: โดยให้ใช้ gmail.com เป็นเมล์ ในการติดต่อเท่านั้น

ที่มา : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0-2288-5635-34 โทรสาร 0-2281-0503

You might also like