แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด

2789
แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด

แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว

นั้นในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่า เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COMD-19) ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาค สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นประถศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันมิให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาในสถานการณตังกล่าว จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมและปฏิทินการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพิ่มเพื่อน

๒. ขอความร่วมมือสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการและดำเนินการจัดสรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ https://cct.thaieduforal.ory/ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. ติดตามสถานศึกษาในสักัดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่นระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ https/ct thaieduforal.org ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ ต่อ ๑

แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด

 

แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด
แจ้งจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียน ทุนเสมอภาค เพิ่มเติม ด่วนที่สุด

แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม

1. หนังสือแจ้งเขต

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข่าวจาก   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ :  รมว.ศธ.สั่ง สพฐ.- กสศ. ร่วมมือกัน จัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ ถึงมือ นร.และผู้ปกครอง ภายใน 31…

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตราการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563