แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์

2306
เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์
เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์

แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์

๓ พฤษภาคม ๒๕’๖๓

เรื่อง เจ้าผู้ครองนครแห่งฐอริปไตยหหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย ฟรา จาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ชันกวีเนตโต (His MostEminent Highness Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอริปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีจึงไต้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแต่เจ้าผู้ครองนครแห่งฐอริปดยกหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในวันอังคารที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ และวันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์
แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์
ลดธงครึ่งเสา
ลดธงครึ่งเสา    ที่มารูปภาพจาด คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

ที่มาข่าวจาก ศธ.360 องศา