แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th

1555

แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th

แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th
แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th

แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วนราชการ
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ค่สาธารณูปโภคค้างชำระ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่สาธารณูปโภคค้างชำระ
ของส่วนราชการ พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนคำใช้จ่ายรายหัว และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการชี้แจงงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านทางเว็บไซต์
http://e-budget.jobobec.in.th ดังนี้

๑.๑ รายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ครบถ้วน กรณีที่โรงเรียนค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เมื่อทำการชำระหนี้แล้วให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๑.๒ รายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒. กำชับ ติดตาม การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลผ่านเว็บไชต์ http://e-budget.jobobec.in.th การเข้าสู่ระบบต้องใช้
Browser Google Chrome เลือก รายงานค่าสาธารณูปโภค

http://e-budget.jobobec.in.th/
http://e-budget.jobobec.in.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรายงานค่าสาธารณูปโภค

1. หนังสือแจ้ง

2. เอกสารแนบ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th จาก สนผ.สพฐ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน