วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแจ้งสถานศึกษา รายงาน ข้อมูลเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ในระบบ ภายใน 6 ก.ย.64

แจ้งสถานศึกษา รายงาน ข้อมูลเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ในระบบ ภายใน 6 ก.ย.64

Advertisement

แจ้งสถานศึกษา รายงาน ข้อมูลเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ในระบบ ภายใน 6 ก.ย.64

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
การจัดสรรเงินกู้ และกำชับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
ที่ย้ายเข้าหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือย้ายภายในสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ รวมทั้งย้ายมาจากสังกัดอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำช้อนในการจัดสรรเงินกู้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วทันต่อสถานการณ์
ความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักเรียนที่ชัดเจน
ในการดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน รวมทั้งเพื่อป้องกันไมให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่าย
เงินกู้สำหรับนักเรียนทั้งที่ย้ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือย้ายภายในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และที่ย้ายมาจากสังกัดอื่น ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการ
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเพื่อให้มีข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมที่ถูกต้อง
สำหรับการให้ความช่วยเหลือได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงจัดทำแอพพลิเคชันรายงานข้อมูลการจ่ายเงินกู้
ให้แก่ผู้ปครองหรือนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวใช้ข้อมูลที่นำมาจากฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล DMC ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยรูปแบบรายงานเป็นการ Check List โดยไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใด เพิ่มเติม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทาง
https://report2000.edudev.in.th หลังจากการจ่ายเงินกู้ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application และวิธีการใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

Advertisement

๒. สถานศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลและพิมพ์แบบรายงานข้อมูลทางแอพพลิเคชัน หลังจาก
ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ที่สถานศึกษาได้ ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะไม่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลทางแอพพลิเคชันดังกล่าวได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

แจ้งสถานศึกษา รายงาน ข้อมูลเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ในระบบ ภายใน 6 ก.ย.64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แจ้งสถานศึกษา รายงาน ข้อมูลเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2,000 บาท ในระบบ ภายใน 6 ก.ย.64  จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X