วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

Advertisement

Advertisement

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

Advertisement

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อ ของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดําเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยร่วมกันจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 5 หน่วยงาน ดําเนินการให้สถานศึกษาสํารวจและบันทึกแนวโน้ม การศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสํานักงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่ามีการบูรณาการฐานข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ และได้ร่วมกับภาคเอกชนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง และโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของนักเรียนชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยง หลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2564 และสนับสนุนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในภาคเรียนที่ 1/2565 จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. แจ้งปฏิทินการดําเนินการและแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ให้สถานศึกษาทราบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาที่มีนักเรียน ได้รับทุนการศึกษาจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments