แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)

2915
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)

เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๖/ว ๖๘๗
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๕ รายการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ รายการ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗0%) สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรให้ตามงบประมาณ
คงเหลือ และจะจัดสรรให้ครบตามจำนวนนักเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งนี้ให้ดำเนินการจัดซื้อให้ครบรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษา
ยืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอ
ให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถ
ถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
http://plan.bopp -obec.info ซึ่งจะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป กรณีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงิน
ที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๓๐%)

และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรได้รับ

6. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สนผ.สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน