Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

Advertisement

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านทั้งหมด

Advertisement

1. หนังสือแจ้งเขต-ศธ04006-ว2161

2. บัญชีโอนจัดสรรงบประมาณ

3. บัญชีจัดสรรคงค้าง แจ้งเขต

4. กำหนดการประชุมทางไกล

5. หนังสืออ้างถึง (แจ้งจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1_2561)

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like