Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แชร์ด่วน! ตั๋วครูออกไม่ทัน ให้สมัครครูผู้ช่วยได้

Advertisement

29 มีนาคม 2560

เพิ่มเพื่อน

เรียน ศธจ./ผอ.สพท.ทุกท่าน
ขอแจ้งมติ กคศ.ที่ประชุมในวันนี้เวลา 10:30น. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอบครูผู้ช่วย ดังนี้
1. การนับหน่วยกิต กรณีชื่อวิชาเอกไม่ตรงกัน ให้นับ30หน่วยกิต(คงเดิม) แต่ไม่ต้องพิจารณาว่าต้องได้เกรดCในวิชาที่มานับหน่วยกิต (มติใหม่)
2. การใช้เอกสารรับรองในการประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภาเคยออกให้4ใบ
– เดิม แจ้งว่าใช้ได้ 3ใบ
– แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้ง4ใบ 
3.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ และอยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ใช้หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนที่สามารถPrint out จากเว็บฯคุรุสภาแทนได้ และให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
คุรุสภาจะออกหลักฐานใบรับรองตัวจริงให้ภายในวันที่ 4 เม.ย.60 ก่อนเที่ยงคืน ดังนั้นกศจ.อาจอำนวยความสะดวกให้สมัครก่อนกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ แล้วจึงให้ส่งเอกสารมาภายหลัง แต่ทั้งนี้เอกสารทุกรายการต้องออกไม่หลังวันที่4 เม.ย.60 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Advertisement

Advertisement

บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ.


ที่มา : สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

You might also like