Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท

Advertisement


วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเซีย

รับครูช่าง จำนวน 2 อัตรา

#ระยะเวลา การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 28กุมภาพันธ์ 2560

#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาวิชา
เขียนแบบเครื่องกล/เครื่องมือกล/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือ
กล/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/การจัดการ
ผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรกล/ช่างกลเรือ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินการพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อนำมาปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
9. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
11. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
12. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

#อัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้น 25,000 บาท

#สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
089-8445337 (ครูกานธนา) 089-4922288 (ครูกชพรรณ)
[email protected]
http://line.me/ti/p/0zuw7fCHgt (ครูกานธนา)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

You might also like