แชร์ด่วน! สทศ.เปิดระบบดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ-กระดาษคำตอบ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

800

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย

ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

เพิ่มเพื่อน

ระดับชั้น ม.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

ที่มา : สทศ.