แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

681

ล่าสุดมีข่าวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ครับ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารเกี่ยวกับอัตรากำลังบรรจุภาคเหนือตอนล่างจำนวน 1 ชุด

        ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาครูผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2559 ถึง 2572 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครูและศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูจำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

        สำหรับจำนวนอัตรากำลังที่บรรจุหลังจากที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในแต่ละสาขาวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีอัตราบรรจุ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ3.00
3. คะแนนผลการสอบ o-net top30 % ในจังหวัด

        ในการนี้ เพื่อให้การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของท่านที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ไปแล้วในปีการศึกษา 2559 ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง admission โดยเลือกสาขาที่สนใจในสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชาดังกล่าว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

        ขอแสดงความนับถือ

        รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สำราญมีแจ้ง

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

        คณะศึกษาศาสตร์โทร 05 596 2428

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

 

สาขาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือก

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

อ้างอิงจาก การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนล่าง และ http://www.mornornews.com/

**** จะมีมหาวิทยาลัยใดที่เข้าร่วมโครงการบ้างนั้นสามารถสอบถามไปที่ สกอ. ได้นะครับ
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
และเว็บไซต์  www.mua.go.th

รายละเอียดโครงการครูคืนถิ่นครับ…

เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านเข้าใจในส่วนของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยปีนี้ได้มอบให้สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยปลัดศธ.ได้ให้ข่าวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ดังนี้ครับ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) โดยได้อนุมัติงบฯผูกพันไว้เพียง 2 ปี คือ พ.ศ. 2559-2560 จำนวน 700 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัด จากวงเงินงบฯที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการประมาณ 3,800 ล้านบาท เพื่อผลิตครูได้ 9,264 คน โครงการนี้จะประกันการมีงานทำ โดยรับนักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 แบ่งเป็น

1. กลุ่มนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 26,732 คน

2. กลุ่มนักเรียนที่จบชั้น ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เรียนในปีการศึกษา 2559-2563 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564-2568 จำนวน 21,651 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 5 จะเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กชายขอบ จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 1,080 คน ส่วนอีกร้อยละ 95 จะไม่ให้ทุนแต่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้ 100%

** ในส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยตรง สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน ป.บัณฑิตได้ (ที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 12.19 น. )

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2559-2572)

หลักการ โดยเบื้องต้น มีดังนี้
1) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและ/หรือประกันการมีงานทำ โดยคัดเลือกผู้เรียนในพื้นที่ด้วยระบบกลางที่คัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างศึกษามีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยาภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เรียน เพื่อดึงดูด คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อสำเร็จการศึกาาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุมการณ์ในวิชาชีพครู

2) เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูในระยะเวลา 3 ปีแล้ว สามารถแข่งขันเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการสอน จำนวน100ทุน/รุ่น แบ่งเป็น ทุนศึกษาต่อในประเทศ 50 ทุน/รุ่น ทุนศึกษาต่อต่างประเศ จำนวน 50 ทุน/รุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เท่าของเวลาที่ศึกษาต่อ ในกรณีศึกษาต่อในประเทศ และเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ศึกษาในกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ

3) ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาและงบดำเนินการ ดังนี้
   – ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ อัตราเหมาจ่าย 100,000.- บาท/คน/ปี
   – ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400.- บาท/ปี/คน
   – ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,547,500.-บาท/คน/ปี
   – งบเพิ่มศักยภาพและทักษะความเป็นครู เป็นงบดำเนินการของสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ทั้งในระหว่างเรียน และบรรจุเป็นข้าราชการในช่วง 2 ปีแรก ในอัตรา 10,000.- บาท/คน/ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> สกอ.