แชร์เลย! สทศ.ประกาศแล้ว! ผลการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559

583

ผลการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสังกัดได้ดังนี้

——————วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 637,491 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)มีผู้เข้าสอบ 4,439คน( ค่าเฉลี่ย =59.82)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)มีผู้เข้าสอบ 346,557คน( ค่าเฉลี่ย=48.19)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ476,748คน ( ค่าเฉลี่ย =46.81)สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000คน( ค่าเฉลี่ย =45.88)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ95,560คน ( ค่าเฉลี่ย =45.86) และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 701คน( ค่าเฉลี่ย =45.60)ตามลําดับทั้งนี้ในสังกัดโฮมสคูลมีผู้เข้าสอบ 1 คนและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกสังกัด ซึ่งได้คะแนน 69คะแนน

—————วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ 637,245คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.00 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 4,439 คน( ค่าเฉลี่ย =64.32) รองลงมาคือสังกัดโฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 1 คนได้คะแนน 52 คะแนนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,391คน( ค่าเฉลี่ย =50.83)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,530 คน ( ค่าเฉลี่ย =49.34) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ95,567 คน ( ค่าเฉลี่ย =48.75) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 702 คน ( ค่าเฉลี่ย =48.43) และสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน( ค่าเฉลี่ย =47.67) ตามลําดับ

—————วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 637,406 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 31.80 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 4,439 คน( ค่าเฉลี่ย =57.58) รองลงมา คือสังกัดโฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ1 คน ( ค่าเฉลี่ย = 48.00)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,519 คน ( ค่าเฉลี่ย =34.91)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,515 คน ( ค่าเฉลี่ย=32.85) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,705 คน ( ค่าเฉลี่ย =31.39)สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา มีผู้เข้าสอบ 1,002 คน( ค่าเฉลี่ย =30.69)และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 702คน ( ค่าเฉลี่ย =29.38) ตามลําดับ

—————–วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 637,256คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ29.31 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุดซึ่งมีผู้เข้าสอบ4,438 คน ( ค่าเฉลี่ย =56.58) รองลงมาคือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,376 คน( ค่าเฉลี่ย =31.38) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,531 คน( ค่าเฉลี่ย =29.88) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,551 คน ( ค่าเฉลี่ย =29.53) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน( ค่าเฉลี่ย =26.08) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 8,274 คน ( ค่าเฉลี่ย =25.51) และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้เข้าสอบ 43,525 คน ( ค่าเฉลี่ย =24.90) ตามลําดับ

——————-วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 637,047คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.99ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต)สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ4,439 คน ( ค่าเฉลี่ย =50.11) รองลงมาคือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,249 คน( ค่าเฉลี่ย =36.05) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,537 คน( ค่าเฉลี่ย =35.21) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,377 คน ( ค่าเฉลี่ย =35.12) สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 8,266 คน( ค่าเฉลี่ย =33.49) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน ( ค่าเฉลี่ย =33.04) และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้เข้าสอบ43,490 คน ( ค่าเฉลี่ย =32.70) ตามลําดับ

————————————————————————————————–
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

คลิกดูประกาศด้านล่างครับ
ประกาศผลรายโรงเรียน คลิกที่นี่
ประกาศผลรายบุคคล คลิกที่นี่
ระบบประกาศผล E-score