วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ ฉบับ
๒. แบบข้อมูลบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติ อนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว  ดังคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายงานในหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อมูลบุคลากรตามแบบข้อมูลบุคลากรฯ ที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๓.๑ สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ตั้งแต่เริ่มรับราชการฉบับที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่เก็บรักษา
๓.๒ สำเนาคำสั่งการให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและหรือค่าตอบแทนพิเศษ (ณ วันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๔) รามทั้งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๓.๓ สำเนาเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๓.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ)
๓.๕ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลและใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Advertisement

แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม 

>>> หนังสือ ว 311

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 799

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 800

Advertisement

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 801

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูล แต่งตั้งข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments