แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

2106

 

แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่องแต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ Deep ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกเขต

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผ่นฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 นั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คนมีหน้าที่จัดการดูแลและสนับสนุนการใช้งานระบบ Deep ให้โรงเรียนในสังกัดและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดการดูแลการใช้งานระบบ DEEP ในโรงเรียนโดยมีสัดส่วนครู50 คนต่อผู้ดูแลระบบ 1 คนโดยส่งข้อมูลชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP

 

 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ DEEP ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประชุมด้วยระบบ Conference ในเวลา 13.00 น.ถึง 14.00 น.โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและข้อมูลของผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การใช้งานระบบ

2. ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียนประชุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง obec TV YouTube Facebook ในเวลา 14.00 น.ถึง 15.00 น.โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP

แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงนะคะ