Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แต่งตั้ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

Advertisement

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เสนอแต่งตั้ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป ดังนี้

1. พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)

เพิ่มเพื่อน

2. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชนและด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)

Advertisement

3. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

You might also like