แถลงการณ์ ส.ค.ท. 5 คุณสมบัติที่จำเป็น ของ รมว.ศธ. คนใหม่

1161
แถลงการณ์ ส.ค.ท.
แถลงการณ์ ส.ค.ท.

แถลงการณ์  ส.ค.ท. 5 คุณสมบัติที่จำเป็น ของ รมว.ศธ. คนใหม่

แถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
เรื่อง ๕ คุณสมบัติที่จำเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

เพิ่มเพื่อน

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (สค.ท) และองค์กรเครือข่ายฯ ๔ ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์
ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้จัด
ประชุมสัญจร ณ โรงแรมธนินทรจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง ต่อกรณีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพันจากตำแหน่ง และได้มีมติถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ โดยขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ รับผิดชอบ ได้โปรดพิจารณา
แต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่การกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น
ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖o มาตรา ๔๕ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษา
อบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรม ปรับปรุการศึกษให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตลอดจนศึกษา คันคว้า วิจัยในศิลปะวิทยการต่งๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูปัญญท้องถิ่นศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการหล่อหลอมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นของคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นพลมืองที่มีคุณภาพในประชาคมโลก จึงมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องได้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา
๓. เป็นผู้ความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย
๔ให้ความสำคัญของวิชาชีพครู ต้องเป็นวิชาชีพควบคุม วิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม
๕.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัตการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชน เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสากล

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความสำคัญ ในการพิจรณาบุคคล ที่มีความเหมาะสม ในการตำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยต่อไป

เชื่อมั่นและศรัทธา
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แถลงการณ์  ส.ค.ท. 5 คุณสมบัติที่จำเป็น ของ รมว.ศธ. คนใหม่
แถลงการณ์ ส.ค.ท. 5 คุณสมบัติที่จำเป็น ของ รมว.ศธ. คนใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส.ค.ท.