วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

Advertisement

 

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหา กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา ด้วยการฟื้นฟูภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนทุกระดับ และเห็นว่าการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน จะช่วยแก้ปัญหา ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้กับผู้เรียน  เป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ในระดับสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําเอกสาร แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับ ความสําคัญ ของการอ่าน งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวการคัดเลือกสื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นําเอกสารฉบับนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และขอขอบคุณคณะผู้จัดทําเอกสาร รวมทั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่ให้ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเอกสารนี้ จนทําให้ การจัดทําเอกสารฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Advertisement

Live รายการ ห้องเรียนอารมณ์ดี : เราใช้ ว PA ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างไร ? วันพุธที่ 20 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments