แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DEEP ระดับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.

3831
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DEEP ระดับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DEEP ระดับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน DEEP ระดับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ คำจำกัดความ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ และ กำหนดการและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP โดยให้ดำเนินการดังนี้

1.แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

2. แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

3.ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งาน DEEP ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยคุณครูสามารถอ่านรายละเอียดได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยด้านล่างเลยนะคะ