วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมครูผู้ช่วยแนวทางการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในภาวะโควิด

แนวทางการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในภาวะโควิด

Advertisement

แนวทางการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในภาวะโควิด

ตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ข้อ 4.10 กําหนดให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันดําเนินการประเมิน ภาค ค โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันแต่งตั้ง ดําเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม กับตําแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ โดยให้ประเมิน ณ สถานที่ที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนด ทั้งนี้ การประเมินความสามารถด้านการสอน ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย นั้น เนื่องจากปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ค ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็น Positive (พบเชื้อ) หรือ RT – PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ตามที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดได้ ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ค และเพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันฯ (ภาค ค) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯว ๑๔/๒๕๖๓ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ดังนี้

1. กรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่อยู่ระหว่างรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็น Positive (พบเชื้อ) หรือ RT – PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) และไม่สามารถเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดได้ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกําหนดวิธีการหรือรูปแบบในการประเมิน ภาค ค ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ เช่น อาจจัดสถานที่ดําเนินการประเมินสําหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มี ผลการตรวจยืนยันชัดเจน หรืออาจประเมินผ่านระบบออนไลน์จากสถานที่รักษาตัวหรือสถานที่กักตัว ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องดําเนินการตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม…..

Advertisement

แนวการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X