วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Advertisement

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

 

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวคิดและหลักการ ในการดําเนินการ ดังนี้

๑. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางหลัก และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย มีการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ไปพร้อมกันสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Advertisement

๓. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางการดําเนินงาน ที่สามารถใช้ร่วมกัน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสําคัญของแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสําคัญของนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดําเนินงาน ปฏิทินการดําเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้ที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2565 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments