แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน ในระดับประถมวัย โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

2457

 

Advertisement

แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน

แนวทางการถ่ายคลิป เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูผู้สอน ในระดับประถมวัย
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. จะมีรูปแบบการประเมินจากทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ข้อ คือ

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็น
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross – functionSkills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
ข้อมูลจากคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู หน้า 111-112
ดาวน์โหลดคู่มือ >> shorturl.at/huABV

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมวิทยาการคำนวณ 3 หลักสูตร สำหรับครูประถมศึกษา อบรมออนไลน์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/