แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

1184

แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

Advertisement

ว9/2565 แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ ว9/2565 ที่นี่

แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือแนวทางการลงโทษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และบุคคลนั้น ได้ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว จะสามารถลงโทษได้หรือไม่ อย่างไร และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล และให้สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ

Advertisement

แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล แยกเป็นกรณีและสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามตําแหน่ง ดังนี้

ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่นี่

แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/