แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล 14 กุ.พ. 2565

1389

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล 14 กุ.พ. 2565

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ 5 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กําหนดให้ ก.ค.ศ. จัดทําแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

โดยส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถ นําแนวทางดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และสภาพปัญหา ความเสี่ยงทางจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติกําหนด แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

>>ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู<<

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. 

รายละเอียดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. 

>>ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู<<

ขอบคุณที่มาจาก : https://otepc.go.th/th/content_page/item/3703-4-2565.html