แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู

1598

แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู

แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู
แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู

หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน คลิกที่นี่

แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู
แนวทาง การประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติใน การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระ ให้กับข้าราชการครู

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติ ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ว่า ใน การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมิน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงานจริง ที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงาน ที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตําแหน่ง โดยคํานึงถึงสภาพการปฏิบัติงาน ในบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจาก การพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสําคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียน หรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้ หรือชิ้นงาน ผลงาน ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ แผนพัฒนาต่าง ๆ หรือผลที่เกิดจากการพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินข้อตกลง ในการพัฒนางานดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก ดังนั้น ผู้รับการประเมิน ไม่จําเป็นต้องจัดทําแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

แนวทางการประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครู
แนวทาง การประเมิน PA ซักซ้อมแนวปฏิบัติใน การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินต้องไม่เพิ่มภาระ ให้กับข้าราชการครู

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่