แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

2206

แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน สําหรับวันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ

เนื่องจาก สพฐ. ขอให้ ก.ค.ศ. กําหนดแนวทางแก้ปัญหาการพิจารณาย้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กรณีที่มีตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษว่างหลังจากการย้ายครั้งแรก และไม่มี ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเดียวกันหรือขนาดใกล้เคียงกันยื่นคําร้อง ขอย้ายมาดํารตําแหน่งฯ ซึ่ง ก.ค.ศ. เห็นว่ากรณีดังกล่าวหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีปกติ ไม่ได้กําหนดให้มีการย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาเกินกว่า 1 ขนาดที่ตนเอง ดํารงตําแหน่งอยู่ได้ จึงต้องนําตําแหน่งว่างหลังจากการย้ายไปดําเนินการ ตามข้อ 1.10 ของวิธีการย้ายกรณีปกติ โดยนําไปใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งอาจได้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูที่ไม่มีประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษา มาดําspตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ จึงไม่เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิกาs (3 6/2563) ที่ต้องการให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้มีการ สั่งสมประสบการณ์ตามลําดับของขนาดสถานศึกษา

ในขณะเดียวกันสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอจาก กศจ.นครราชสีมา และ กศจ.อุทัยธานี ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ให้นําคําร้องขอย้ายของผู้อํานวยการสถานศึกษาขนาดกลาง มาพิจารณา รับย้ายให้ดํารตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นกรณีเฉพาะ นั้น ซึ่ง ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

ขอบคุณที่มา : กคศ.