Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แนวทางการย้ายผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ.

Advertisement

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาว่า ตามที่ ก.ค.ศ. ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองสูงสุด(อุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา โดยมีมติจากที่ประชุม ก.ค.ศ. (วันที่ 18 เมษายน 2561) ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

 
โดยขณะนี้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 (กรณีปกติ) ของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1) กรณีที่พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และออกคำสั่งตามมติดังกล่าวแล้ว และได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว จำนวน 17 จังหวัด 2) กรณีที่พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและออกคำสั่ง

ตามมติดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน 5 จังหวัด 3) กรณีที่ กศจ. พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ออกคำสั่ง จำนวน 18 จังหวัด 4) กรณีที่ อกคศ. พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเสนอ กศจ. จำนวน 16 จังหวัด 5) กรณีที่กลั่นกรองการย้ายแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอ อกคศ. และ กศจ. จำนวน 5 จังหวัด 6) กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ จำนวน 12 จังหวัด รวม ศธจ.ที่รายงานข้อมูลทั้งสิ้น 73 จังหวัด

Advertisement

คลิปข่าว เลขาฯ กพฐ.

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

You might also like